W dzisiejszych czasach budownictwo kładzie  coraz większy nacisk na ekologię oraz zdrowie człowieka. Do niedawna na polskim rynku nieruchomości komercyjnych nie było żadnych skonkretyzowanych wytycznych jak kształtować przestrzenie dla pracowników, aby korzystnie wpływały na ich zdrowie i samopoczucie. Odpowiedź stanowi nowy certyfikat ekologiczny o nazwie WELL. Biurowce i inne obiekty komercyjne oraz firmy coraz częściej starają się wprowadzać rozwiązania sprzyjające komfortowi pracy. Może wydawać się, że w Polsce istnieją już inne certyfikację dla budynków, więc czym nowy system może się wyróżniać na ich tle. Ten nowy system oceny wielokryterialnej skupia się na czymś zupełnie innym niż pozostałe certyfikacje.

System WELL jest nowością na polskim rynku nieruchomości komercyjnych. Obecnie powstają  pierwsze obiekty, które pretendują do uzyskania certyfikacji. Dowiedzmy się czym charakteryzuje się WELL oraz co odróżnia go od nich znanych w Polsce certyfikacji ekologicznych?

CERTYFIKACJE EKOLOGICZNE W POLSCE

W Polsce wyróżniamy pięć systemów oceny budynków: BREEAM, LEED, DGNB, HQE oraz WELL. Liczba certyfikowanych budynków w kraju wynosi 986, włączając w to obiekty będące w trakcie budowy (dane Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego na marzec 2020).

BREEAM

Certyfikat BREEAM, czyli Building Research Establishment Environmental Assessment Method, jest najpopularniejszym wielokryterialnym systemem oceny budynków w Polsce. Z raportu Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego z 2019 roku, wynika, że budynki posiadające ten certyfikat stanowiły ponad ¾ wszystkich certyfikowanych budynków w kraju. Obecnie w samej Warszawie znajduje się 267 budynków biurowych posiadających certyfikację BREEAM. Ocenie poddaje się obiekty o funkcji biurowej, handlowej, mieszkalnej oraz magazynowej, jednak zdecydowaną większość stanowią biurowce.

Wyróżnia się cztery schematy dla certyfikacji BREEAM:

 1. New Construction dla budynków nowopowstających,
 2. In-Use dla obiektów istniejących, będących w użytku minimum dwa lata,
 3. Refurbishment & Fit-Out, dotyczący renowacji i wykończenia,
 4. Communities dla projektów urbanistycznych.

Możemy się spotkać również z piątym schematem dla projektów infrastrukturalnych, jednak dotąd w Polsce nie przyznano żadnej certyfikacji tego typu.

Budynki ocenia się na podstawie specjalnie określonych kryteriów w dziesięciu kategoriach: Energia, Transport, Woda, Zdrowie i dobre samopoczucie, Zarządzanie, Wykorzystanie terenu i ekologia, Innowacje, Materiały, Zanieczyszczenia i Odpady.

Zależnie od uzyskanej punktacji obiekty otrzymują certyfikaty na poziomach:

 1. Pass
 2. Good
 3. Very Good
 4. Excellent
 5. Outstanding

Ostatni z nich, czyli Oustanding wymaga zdobycia liczby punktów wyższej niż 85%. Ten poziom wprowadzony został w celu wyróżnienia inwestycji, gdzie wdrożono wymagania ponadstandardowe we wszystkich kategoriach. W Warszawie ten poziom został przyznany pięciu budynkom. Jedynym już zrealizowanym obiektem, który posiada finalną certyfikację jest biurowiec Wronia 31. Pozostałe inwestycje, czyli Mennica Legacy Tower, Skysawa, Varso Tower oraz Varso II są obecnie w fazie realizacji i posiadają, tzw. certyfikat przejściowy, przyznawany obiektom na etapie projektowym.

WRONIA 31
Wronia 31, Warszawa

LEED

Kolejnym certyfikatem jest Leadership in Energy and Environmental Design, czyli w skrócie LEED. Pierwsza ogólnodostępna wersja powstała w roku 2000, jednak dopiero w 2009 roku certyfikację uzyskał pierwszy polski budynek. Co ciekawe, w Polsce LEED jest drugim najpopularniejszym certyfikatem pod względem liczby poddanych ocenie budynków, mimo, że w skali całego świata jest najpowszechniejszym systemem i występuje w aż 168 krajach. Operatorem systemu jest U.S. Green Building Council (USGBC), który odpowiada również za wprowadzenie certyfikacji na rynek. Jako operator współpracuje z Green Business Certification Inc. (GBCI). Poza granicami Stanów Zjednoczonych konieczna jest współpraca z akredytowanym konsultantem – LEED AP.

System LEED dzieli się na pięć grup:

 1. Building Design and Construction, która odnosi się głównie do nowopowstających obiektów,
 2. Interior Design and Construction dla powierzchni najmu,
 3. Operation and Maintenance dla budynków istniejących,
 4. Homes dla domów jednorodzinnych,
 5. Neighborhood development – dla projektów urbanistycznych

Certyfikację mogą otrzymać budynki biurowe, handlowe, hotelowe, szkolne oraz przemysłowe. Podobnie jak w przypadku BREEAM, większość obiektów z certyfikatem LEED w Polsce stanowią biurowce. Kategorie, w których oceniane są biurowce to: jakość środowiska wewnętrznego, zrównoważony teren, zintegrowany proces projektowy, efektywna gospodarka wodna, priorytety regionalne, energia i środowisko, lokalizacja i transport, materiały i zasoby naturalne oraz innowacje.

 Zdobyte w każdej z tych kategorii punkty przekładają się na konkretne oceny:

 1. Certified od 40 do 49 punktów ,
 2.  Silver od 50 do 59 punktów,
 3.  Gold od 60 do 79 punktów
 4.  Platinium od 80 do maksymalnej liczby, czyli 110

Z danych Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego, na rok 2020, wynika, że w całej Polsce certyfikację LEED otrzymało 195 budynków. Pośród nich aż 82% stanowią budynki o funkcji biurowej, z czego prawie połowa zlokalizowana jest w Warszawie.

DGNB

DGNB, czyli Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V, to powstały w 2008 roku, niemiecki system oceny budynków. Certyfikację DGNB mogą otrzymać biurowce, budynki przemysłowe, obiekty handlowe oraz obszary przemysłowe. W Polsce obecnie żaden obiekt biurowy nie posiada tego certyfikatu. Uzyskały go jedynie obiekty handlowe, budynki i obszary przemysłowe.

HQE

Haute Qualité Environmentale, czyli w skrócie HQE, to certyfikat ekologiczny powstały we Francji. Obecnie w Polsce ocenie poddawane są tylko budynki mieszkalne.

CHARAKTERYSTYKA WELL

WELL Builidng Standard jest amerykańskim systemem certyfikacji wielokryterialnej budynków, stworzonym w latach 2007-2014 przez firmę Delos. International WELL Building Institute (IWBI) został operatorem systemu i jego zadaniem jest określenie wytycznych dla obiektów starających się o certyfikację. Green Business Certification Inc. (GBCI) zajmuje się weryfikacją obiektów starających się o certyfikację. GBCI zajmuje się, zarówno certyfikacją WELL, jak i LEED, a poza granicami Polski, również innymi, np. SITES, EDGE czy TRUE. Systemy WELL oraz LEED są komplementarnymi standardami budowlanymi i nie konkurują ze sobą. Oczywiście, WELL może również, łączyć się z innymi certyfikacjami, takimi jak, np. BREEAM.

 Po 7 latach badań w październiku 2014 roku oficjalnie wprowadzono standard dla budynków, przestrzeni wewnętrznych i społeczności, które będą wdrażać funkcje poprawiające i wspierające ludzkie zdrowie i dobre samopoczucie. W systemie WELL wprowadzono ciekawe rozwiązanie, którego wcześniej wymienione certyfikację BREEAM oraz LEED nie oferują. Certyfikację może otrzymać wydzielona powierzchnia biurowa i nie musi być to przestrzeń zlokalizowana w certyfikowanym budynku.

Założenia certyfikacji powstawały w oparciu o badania naukowe i medyczne, literaturę związaną z czynnikami behawioralnymi i środowiskiem oraz raporty zdrowotne i demograficzne. Połączono to z popularnymi praktykami w zakresie projektowania, budowy i zarządzania budynkami. 

Szacuje się, że przeciętny człowiek wykonujący pracę biurową, spędza 90% swojego czasu we wnętrzach. Budynki, które stwarzają warunki do dobrego samopoczucia pracowników, zachęcają do zdrowego stylu życia. Poza oczywistymi korzyściami dla zdrowia pracowników, z biznesowego punktu widzenia wiąże się to z niższymi składkami na ubezpieczenie zdrowotne, mniejszą absencją oraz wyższą wydajnością.

Certyfikacja WELL posiada trzy podstawowe schematy, unikalne dla konkretnego typu budynku lub fazy budowy:

 1. New and Exisitng Buildings, dla nowych i istniejących budynków,
 2. New and Existing Interior dla nowych i istniejących wnętrz,
 3. Core and Shell dla obiektów w fazie projektu i budowy.

Certyfikacja WELL w wersji pierwszej skupia się na budynkach o funkcjach komercyjnych, czyli głównie biurowych i handlowo-usługowych, ale mogą to być również: budynki mieszkalne, szkoły, hotele, restauracje oraz szpitale.

W systemie WELL przyznaje się trzy rodzaje ocen. Obligatoryjnym jest spełnienie warunków wstępnych, które stanowią 50% punktów. Obiekty, które otrzymają wynik niższy niż 50% nie spełniają warunków i nie otrzymują certyfikacji.

Rodzaje ocen:

 1. Silver – przedział punktacji pomiędzy 50-60% oraz spełnieniem wszystkich warunków wstępnych.
 2. Gold – do którego uzyskania wymagane jest 70-80% punktów,
 3. Platinium to najwyższy poziom, który można osiągnąć i odnosi się do budynków, które spełniają wymagania od 90% do 100%.

Poziomy Gold oraz Platinium muszą spełniać wszystkie warunki wstępne oraz wybrane, nieobowiązkowe optymalizacje.

Proces systemu WELL składa się z pięciu etapów, które budynki muszą przejść, aby uzyskać certyfikat, czyli: rejestracja, przygotowanie dokumentacyjne, zgłoszenie i ocena dokumentacji, audyt budynku, certyfikacja. Certyfikat jest ważny przez trzy lata, a po tym czasie trzeba starać się o recertyfikację.

W 2018 roku powstała druga wersja certyfikatu, czyli WELL v2, która jest uznawana za ulepszoną, ponieważ bierze pod uwagę ocenę dotychczasowego użytkowania od pracowników certyfikowanych budynków i wnętrz w pierwszej wersji systemu.

KATEGORIE CERTYFIKATU WELL

Budynki, które starają się o certyfikację WELL v1, są sprawdzane w 7 kategoriach:

 1. Powietrze
 2. Woda
 3.  Odżywianie
 4.  Światło
 5. Fitness
 6.  Komfort
 7. Umysł

Budynki starające się o WELL v2 są oceniane w 11 kategoriach:

 1. Powietrze
 2. Woda
 3.  Odżywianie
 4. Światło
 5.  Umysł
 6. Ruch
 7. Komfort Termiczny
 8. Akustyka
 9. Materiały
 10.  Społeczność
 11. Innowacje

Każda kategoria w obu wersjach posiada wymagania obligatoryjne i opcjonalne, których łącznie jest ponad 100. Ze względu na fakt, że w Polsce dotychczas budynki starają się certyfikację w wersji pierwszej, przedstawione bardziej szczegółowo zostanie 7 kategorii WELL v1.

POWIETRZE

System WELL próbuje walczyć z jednym z największych problemów dzisiejszych czasów, czyli zanieczyszczeniu powietrza.  Z badań wynika, że w pomieszczeniach stężenia niektórych zanieczyszczeń mogą być od 2 do 5 razy większe niż na zewnątrz. Budynki, które starają się o certyfikację WELL v1 powinny minimalizować źródła zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach oraz promować działania polepszające jakość powietrza. Skutkami tego typu rozwiązań może być: zmniejszenie ryzyka wystąpienia chorób układu oddechowego i układu krążenia, niższe koszty opieki zdrowotnej oraz wzrost wydajność siły roboczej z powodu lepszego stanu zdrowia.

Wskazano 30 wymagań na podstawie, których ocenia się budynki. Pośród nich można wymienić, m.in. standardy jakości powietrza, zakaz palenia, kontrola wilgotności oraz zarządzanie zanieczyszczeniami budowlanymi.

WODA

Kategoria Woda odnosi się do wody pitnej. Nie ma ona powiązania ze zużyciem wody w budynku. Odpowiednie nawodnienie organizmu ma znaczący wpływ na produktywność człowieka. Wykazano, że odwodnienie organizmu choć w nieznacznym stopniu (2%) zmniejsza sprawność poznawczą. Zalecane dzienne spożycie wody, zarówno z napojów, jak i z pokarmu, to 2,7 litra dla kobiet oraz 3,7 litra dla mężczyzn. Dodatkowo, stwierdzono, że osoby, które piją wodę przed wykonaniem zadania umysłowego, mają krótszy czas reakcji niż te, które tego nie robią. Liczba wymagań jest dużo mniejsza niż w przypadku kategorii Powietrze, ponieważ jest ich tylko osiem i jest to, m.in.: podstawowa jakość wody, nieorganiczne zanieczyszczenia, uzdatnianie wody. Obiekty wdrażające odpowiednie techniki filtracji, regularne testy oraz promocję dobrej jakości wody będą spełniać wymagania w tej kategorii.

ODŻYWIANIE

Dużym problemem w dzisiejszym społeczeństwie są schorzenia, takie jak nadwaga, otyłość oraz cukrzyca. Ogromny wpływ ma zbilansowana dieta, jednak często pracownicy biurowców niewłaściwie się odżywiają. W budynkach z certyfikacją WELL duży nacisk kładzie się na promocję zdrowego odżywiania, szczególnie na spożycie warzyw i owoców, które wiąże się ze zwiększoną produktywnością pracownika.  W aspekcie odżywiania systemu WELL, istotne są również zagadnienia takie jak: przetworzone jedzenie, alergeny, składniki odżywcze, wielkość porcji, specjalne diety oraz mycie rąk.

ŚWIATŁO

Światło odgrywa niezwykle ważną rolę w budynkach, w których użytkownicy spędzają większość dnia. Zakłócenie rytmu dobowego, związane z oświetleniem i brakiem optymalnego dostępu do światła dziennego, wiążę się z chorobami przewlekłymi takimi jak: depresja, otyłość i cukrzyca. Certyfikat WELL zapewnia specjalne wytyczne dotyczące oświetlenia, które minimalizują zakłócenia w układzie okołodobowym organizmu. Mają one na celu zwiększenie wydajności i wspieranie dobrej jakości snu. Wykazano związek pomiędzy bliskością okien a wydajnością pracownika, szczególnie, gdy okna oferują możliwość widoku na otoczenie. Budynki muszą spełniać wymagania dotyczące: wizualnego oraz okołodobowego projektu oświetlenia, dostępu do światła dziennego, kontroli oświetlenia elektrycznego i słonecznego, automatycznego sterowania przyciemnienia i innych.

FITNESS

Aktywność fizyczna jest coraz bardziej promowana i świadomość optymalnej ilości ruchu rośnie. Jednak, z badań wynika, że aż 23% dorosłych ludzi nie spełnia wytycznych dotyczących ćwiczeń i aktywności fizycznej, określonych przez Światową Organizację Zdrowia. Dodatkowo, podkreśla się, że niewystarczająco aktywne osoby mają do 30% większe ryzyko licznych chorób oraz krótszej długości życia od osób spełniających międzynarodowe zalecenia. Certyfikacja WELL v1 promuje włączenie aktywności fizycznej do codziennego życia. Ma to na celu zapewnienie użytkownikom przestrzeni możliwości kultywowania aktywnego trybu życia oraz ma odwodzić od przebywania w pozycji siedzącej przez wiele godzin. Pośród sposobów zachęcania pracowników do ruchu są, m.in.: dostępne, bezpieczne i atrakcyjne wizualnie schody, wejścia i korytarze, programy motywacyjne, dostęp do profesjonalnych treningów fitness oraz zapewnienie bezpłatnego wsparcia na miejscu w zakresie aktywnego dojazdu do pracy. Ponadto, w projekcie przestrzeni przy budynku powinno się integrować, tzw. „aktywne elementy”, które mają wymuszać ruch.

KOMFORT

Praca biurowa i związany z nią siedzący tryb życia powoduje zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego, które wiążą się z niezwykle wysokimi kosztami medycznymi oraz innymi, związanymi z utratą wydajności. Pod hasłem „Komfort” kryje się wiele wytycznych związanych z różnymi sferami pracy w budynku. Pod uwagę brany jest komfort termiczny, akustyczny, ergonomiczny oraz zapachowy. Ma to na celu optymalizację środowiska pracy w pomieszczeniach. Projektowanie budynków pod kątem bezpieczeństwa ergonomicznego może zapobiegać stresowi fizycznemu, związanemu z pracą. Natomiast, utrzymanie optymalnego komfortu termicznego może zwiększyć wydajność i zmniejszyć liczbę błędów podczas pisania. W wersji pierwszej certyfikacji WELL promuje się równość poprzez zapewnianie budynków użytecznych dla osób o różnych zdolnościach fizycznych, zmniejszanie zakłóceń akustycznych przez ograniczanie hałasu zewnętrznego i zwiększanie prywatność rozmów, maksymalizowanie i personalizowanie komfortu cieplnego oraz ograniczanie silnych zapachów dla zwiększenia komfortu węchowego.

UMYSŁ

Ostania kategoria odnosi się do wpływu środowiska pracy na psychikę jej użytkowników.Wskazuje się, że różne cechy charakterystyczne miejsca pracy mogą mieć bezpośredni wpływ na zdrowie psychiczne i samopoczucie człowieka. Pośród tych cech wymienia się: zatłoczenie, hałas, jakość powietrza i światło w pomieszczeniach.  Zaburzenia psychiczne i neurologiczne stanowią około 14% chorób w skali całego świata, a depresja jest wiodącą przyczyną braku możliwości wykonywania pracy. System WELL v1 optymalizuje zdrowie poznawcze oraz emocjonalne poprzez projektowanie, technologie i strategie leczenia. Ludzie czują większe przywiązanie do firmy, która angażuje się we wsparcie psychologiczne swoich pracowników. Obiekty spełniające wymagania WELL w tej kategorii, powinny: wspierać emocjonalne i psychiczne samopoczucie pracowników poprzez włączenie elementów środowiska naturalnego we wnętrzach oraz w otoczeniu budynku, wzmacniać tożsamość i spójność społeczną, chronić zdrowie i samopoczucie poprzez przyjęcie kompleksowej polityki zdrowotnej, tworzyć unikalne przestrzenie, ułatwić proces rozwoju opartego na współpracy i wiele innych.

BIURO WELL

Wyżej wymienione kategorie zostały opisane w sposób ogólny, gdyż każda z nich jest dużo bardziej złożona. Wytyczne dla budynków, które wskazuje system WELL mogą być inspiracją przy tworzeniu inwestycji, które nie starają się o certyfikację, lecz chcą oferować lepszej jakości przestrzeń dla swoich najemców.

BUDYNKI Z CERTYFIKACJĄ WELL W POLSCE

W Polsce obecnie przyznano trzy finalne certyfikacje. Pięć budynków uzyskało precertyfikację, czyli po zakończeniu budowy sprawdzana jest realizacji założeń projektowych i jeżeli zostały spełnione, obiekt otrzymuje certyfikację finalną.  Wszystkie budynki otrzymały certyfikat w wersji pierwszej systemu. Pierwszy budynek w Polsce, który stara się obecnie o drugą wersję certyfikatu WELL (WELL v2) to Warsaw Unit, realizowany przez Ghelamco Poland, przy Rondzie Daszyńskiego. Wszystkie obiekty zlokalizowane są w Warszawie. Certyfikowane biurowce i powierzchnie biurowe są wyjątkowe w skali całego kraju i zwiastują zmiany w podejściu do projektowania inwestycji.

VARSO TOWER

Pierwszą precertyfikację WELL v1 (Core and Shell) w Polsce przyznano, w sierpniu 2017 roku, wyjątkowemu obiektowi Varso Tower, który zostanie najwyższym budynkiem w Unii Europejskiej. Ponadto, nie była to tylko pierwsza precertyfikacja dla Polski, ale dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Zakończenie budowy planowane jest na rok 2021. Budynek posiada klasyfikację A. Właścicielem obiektu jest firma HB Reavis. Projektanci pracowni architektonicznej Foster and Partners oraz inżynierowie chcą stworzyć warunki optymalne dla komfortu pracowników. Stosują nowoczesne rozwiązania techniczne, wysokiej jakości materiały i optymalne układy pomieszczeń. Ponadto, wśród wielu zastosowanych w budynku zrównoważonych rozwiązań są, m.in.: natężenie oświetlenia zewnętrznego dopasowane do pory dnia i roku, dostęp do większej ilości świeżego powietrza w biurach poprzez termoizolacyjne okna z uchylnymi panelami oraz układ wentylacji i klimatyzacji wykorzystujący energooszczędną metodę free-cooling.

VARSO I i II

Varso II, czyli drugi z trzech budynków kompleksu Varso Place (Varso Tower, Varso I i II), również otrzymał precertyfikację WELL w schemacie Core and Shell na poziomie Gold, zaledwie trzy miesiące po Varso Tower. Budynek realizowany jest przez tego samego inwestora, czyli HB Reavis, ale został zaprojektowany przez inne biuro architektoniczne, czyli Hermanowicz Rewski Architekci. Koncepcja stworzenia przyjaznej dla użytkowników przestrzeni pracy i spędzania czasu wolnego była spójna dla całego kompleksu. Gdy, zarówno Varso Tower i Varso II otrzymały precertyfikację, można było się spodziewać, że trzeci budynek kompleksu, czyli Varso I, również ją otrzyma. Nastąpiło to w kwietniu 2018 roku i wówczas cały kompleks był precertyfikowany. W przypadku Varso Place, budynki Varso Tower oraz Varso II otrzymały, również certyfikację BREEAM (certyfikacja przejściowa, do czasu ukończenia projektu) co sprawia, że te dwa systemu mogą się wzajemnie uzupełniać, a cały kompleks tworzy atrakcyjną i ekologiczną przestrzeń pracy.

varso I II
Varso I i II, Warszawa

FOREST – DWA BUDYNKI

Forest to inwestycja realizowana przez HB Reavis w pobliżu Ronda Radosława, na granicy warszawskiego Śródmieścia i Żoliborza. Kompleks będzie się składał się z dwóch połączonych budynków, z czego jeden z nich będzie wieżowcem. Budynki są w trakcie realizacji, a zakończenie budowy planowane jest na rok 2021. Precertyfikację WELL w schemacie Core and Shell na poziomie Gold, kompleks Forest otrzymał na początku 2018 roku. Forest podobnie jak Varso Place łączy certyfikację WELL oraz BREEAM. Projekt kompleksu ma opierać się na zieleni i ekologii. Poza samymi budynkami zaprojektowane są atrakcyjne przestrzenie publiczne oraz tereny zieleni. Kompleks Forest wprowadza wiele zrównoważonych rozwiązań, pośród, których możemy wymienić, np. promocję aktywnego stylu życiu, filtrację wody, regularnie kontrolowane, nowoczesne systemy wentylacji i klimatyzacji, odpowiednie wygłuszenie hałasu z zewnątrz, wysokiej jakości, nietoksyczne materiały, optymalny dostęp do światła dziennego oraz sztucznego dostosowanego do rytmu dobowego organizmu. Projekt tworzony był w oparciu o zasady projektowana biofilicznego, czyli integrację zieleni w budynku, aby zbliżać człowieka do natury, także podczas pracy. Inwestor przedstawia Forest jako zaprojektowany z myślą o pracownikach, czyli w zgodzie z założeniami certyfikacji WELL.  

BIURO FIRMY „BUROHAPPOLD ENGINEERING” W BIUROWCU SPEKTRUM TOWER

BuroHappold Engineering to międzynarodowe biuro projektowe, którego polski oddział znajduje się w budynku Spektrum Tower w Warszawie. Firma stworzyła biuro, które skupia się na zdrowiu i dobrym samopoczuciu pracowników. Koncepcja we wrześniu 2018 roku jako pierwsza w Polsce otrzymała finalną certyfikację WELL. Owa certyfikacja przyznana została w schemacie New and exisiting interiors na poziomie Gold. Ta przestrzeń jest przykładem, biura, które otrzymało certyfikację WELL, mimo, że budynek, w którym się znajduje jej nie posiada. Wnętrza zaprojektowane, podobnie jak kompleks Forest, inspirując się zasadami projektowania biofilicznego, nawiązując do natury poprzez roślinność w pomieszczeniu, kolorystykę oraz naturalne materiały. Zarząd firmy BuroHappold Engineering stwierdziła wiele korzyści związanych z wprowadzeniem zrównoważonych rozwiązań, np. mniej zwolnień lekarskich.

BIURO FIRMY „SKANSKA” W BIUROWCU SPARK C

Biuro firmy Skanska zlokalizowane w budynku Spark C otrzymało w marcu 2019 roku certyfikację w schemacie New and existing interiors na poziomie Gold. Była to druga w kraju finalna certyfikacja. Firma rozpoczynając od własnej siedziby, zapowiadała, że ma zamiar tworzyć nowe inwestycje zgodnie z wymaganiami certyfikacji WELL. Podczas, gdy biuro Skanska otrzymało finalną certyfikację, budynek, w którym się znajdowało, był w fazie precertyfikacji.

SPARK C

Budynek Spark C, będącym częścią zlokalizowanej na Woli inwestycji Spark, otrzymał w listopadzie 2019 roku, pierwszy w Polsce finalny certyfikat dla budynku. Wcześniej budynek był precertyfikowany i oceniany w schemacie Core and Shell, dla budynków nowopowstających. Obiekt wyposażony w wiele nowoczesnych technologii, które mają poprawiać komfort pracy. Inteligentne oświetlenie współgrające z dobowym cyklem człowieka i dostosowujące się do pory dnia, nowoczesne systemy wentylacji i filtracji, które dostarczają 30% więcej świeżego powietrza, ogólny dostęp do wody pitnej w postaci poidełek oraz promocja zdrowego trybu życia – to tylko niektóre z rozwiązań zastosowanych w budynku Spark C. Pracownikom udostępniono również innowacyjny system zarządzania budynkiem – Connected by Skanska, który umożliwia, np. zmianę temperatury w pomieszczeniach za pomocą smartfona.

SPARK
Spark, Warszawa

W Polsce dopiero rozpoczęła się certyfikacja WELL, jednak bardzo prawdopodobnym jest, że w krótkim czasie WELL stanie się on bardzo popularny. Można stwierdzić, że WELL to nie tylko certyfikacja ekologiczna, ale też godny naśladowania wzorzec i inspiracja dla inwestorów. Połączenie certyfikacji WELL skupiającej się na zdrowiu i samopoczuciu użytkowników przestrzeni z systemami LEED i BREEAM, może stworzyć atrakcyjne miejsce pracy, które oddziałuje pozytywnie na człowieka i nie ma negatywnego wpływu na środowisko.